ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τεχνικό Γραφείο Χρήστου - Αριστείδη Κούβαρου & Συνεργάτες απασχολεί σε μόνιμη βάση επιπλέον προσωπικό αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, σχεδιαστών, εργοδηγών, καθώς και άτομα διοικητικής υποστήριξης. Ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων έργων συνεργάζεται με γραφεία εξειδικευμένα στους αναγκαίους τομείς.

Επιβλέψεις οικοδομικών έργων όλων των ειδικοτήτων.

Οργάνωση εργοταξίου, συντονισμός εργασιών.

Κατασκευές ιδιωτικών έργων σε όλες τις φάσεις της κατασκευής.

Ειδικές επισκευές και ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού από σεισμό ή φωτιά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση των έργων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί, έχοντας λάβει υπόψη μας καθορισμένους περιορισμούς. Ένα έργο είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται με στόχο την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων:
  • Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο
  • Τήρηση οικονομικού προϋπολογισμού έργου
  • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο
  • Συνεχής και αναλυτική ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού